REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
określający ogólne warunki korzystania ze sklepu
www.iNdepedendy.pl

§ 1

Podstawowe informacje

 1. Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą:

 1. drogą mailową: julia.daroszewska@wp.pl

 2. poprzez formularz kontaktowy dostępny tutaj

 3. listownie: iNdependy, ul. Miodowa 20 lok.2, 58-200 Dzierżoniów

 4. telefonicznie pod numerem: +48 71 756 88 94

 1. Definicje:

Sprzedawca – Juliversum, NIP 8982185116, Regon: 022029630 zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);

Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym iNdependy.pl, za pośrednictwem którego zawierana jest umowa;

Sprzedaż – umowa sprzedaży Towaru zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu (na odległość), momentem zawarcia umowy jest potwierdzenie przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę;

Zamówienie – skierowane do Sprzedawcy oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia umowy Sprzedaży Towarów znajdujących się w Koszyku;

Klient – osoba fizyczna będąca Konsumenta, która dokonuje zakupu w Sklepie;

Konsument – osoba fizyczna dokonującą zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Towar – rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie, będące przedmiotem umowy Sprzedaży;

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary oraz ich ilość;

Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sklepu, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta;

Newsletter – rabaty, promocje, informacje o nowych produktach oraz informacje o promujące towary.

Cena - cena jednostkowa towaru zamieszczona w opisie Towaru, wyrażona w złotych polskich;

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2
Konto i Newsletter

 1. Sklep oprócz zamówienia Towaru, daje też Klientowi możliwość skorzystania z usług elektronicznych, czyli usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną. Takimi usługami jest Konto i Newsletter.

 2. Skorzystanie z Konta jest możliwe po przeprowadzeniu procesu rejestracji konta, w którym Klient jest zobowiązany do podania swojego adresu e-mail, który będzie służył jako login oraz hasła do swojego konta. Następnie Klient powinien kliknąć przycisk „ZAPISZ”.

 3. Usługa Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: julia.daroszewska@wp.pl.

 4. Klient może w Sklepie skorzystać również z usługi Newslettera, poprzez wypełnienie formularza zapisu. Formularz zapisu na Newsletter znajduje się na każdej stronie Sklepu. Należy podać tylko adres e-mail, na który ma zostać wysyłany Newsletter, a następnie kliknąć przycisk „SUBKSRYBUJ”.

 5. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: julia.daroszewska@wp.pl.

§ 3
Składanie Zamówień

 1. Dla przeglądania asortymentu Towarów sprzedawanych przez Sklep oraz składania Zamówień nie jest wymagane założenie Konta na stronie Sklepu.

 2. W celu złożenia Zamówienia Klienta na początku powinien dokonać wyboru Towaru, określić jego ilość, a następnie dodać Towar do Koszyka, poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”.

 3. Po przejściu do Koszyka Klient ma możliwość sprawdzenia wszystkich wybranych przez siebie Towarów, ich łącznej Ceny, a także ma możliwość zmiany ich ilości. Następnie Klient aby kupić Towar, powinien przejść do formularza Zamówienia poprzez klikniecie przycisku „Przejdź do realizacji zamówienia”.

 4. Klient w formularzu Zamówienia powinien wskazać, swoje imię i nazwisko, e-mail, telefon oraz dane do dostawy Towaru. Klient w formularzu Zamówienia wybiera również sposób dostawy Towaru oraz sposób dokonania płatności za Towar. Po prawidłowym wypełnieniu formularza, Klient w celu dokonania zakupu powinien kliknąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

 5. Poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" Klient akceptuje warunki sprzedaży, właściwości oraz cenę Towaru i zobowiązuje się do zapłaty Ceny oraz kosztów dostawy.

 6. Składanie Zamówienia przez Klienta możliwe jest wyłącznie po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych Klienta umożliwiających realizację Zamówienia.

 7. W celu skutecznego złożenia Zamówienia niezbędna jest akceptacja treści niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności, dostępnej na stronie www.independy.pl.

§ 4
Realizacja zamówień

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą formularza zgodnie z par. 3.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 3. Sprzedawca rozpoczyna realizację Zamówienia po zaksięgowaniu na swoim koncie płatności wykonanej przez Klienta.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówień, które zostały złożone bez wskazania adresu e-mail, gdy Klient podał błędny adres e-mail lub gdy Klient podał nieprawidłowe dane w formularzu.

§ 5
Cena i płatności

 1. Ceny Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawiera podatki.

 2. O kosztach dostawy oraz innych kosztach Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia. O kosztach, których wysokości nie można ustalić przy składaniu Zamówienia (m.in. przesyłki zagraniczne) Klient jest informowany indywidualnie, po ustaleniu danego kosztu z przewoźnikiem.

 3. Dokonanie płatności przez Klienta odbywa się przed realizacją Zamówienia.

 4. Sprzedawca akceptuje następujące metody płatności:

  1. Przelew tradycyjny.

§ 6
Dostawa

 1. Dostawa Produktu możliwa jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski.

 2. Klient ma możliwość wyboru następujących form dostawy:

  1. InPost do paczkomatu;

  2. Kurier In Post.

 3. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy poprzez przesyłkę, Towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

 4. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostawy poszczególnych Towarów częściami lub też dostarczenia wszystkich Towarów po skompletowaniu całego Zamówienia.

 5. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy i wyboru dostawy po skompletowaniu całego Zamówienia, terminem dostawy jest najdłuższy z poszczególnych terminów dostawy.

 6. Klient ma też możliwość odbioru osobistego od Sprzedawcy na terenie Dzierżoniowa, Wrocławia, Jeleniej Góry, Niemczy po uprzednim uzgodnieniu miejsca odbioru i terminu, który nie może być dłuższy niż 7 dni od dnia rozpoczęcia realizacji Zamówienia.

 7. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

§ 7
Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 8 Regulaminu.

 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

 1. pisemnie na adres: iNdependy, ul. Miodowa 20 lok. 2, 58-200 Dzierżoniów;

 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: julia.daroszewska@wp.pl

 1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest jako załącznik nr 1 do Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności bez, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar na adres podany przez Sprzedawcę.

 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 7. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument:

 1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 1. Klient nie może skorzystać z uprawnienia do odstąpienia od umowy. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu – np. bielizna, stroje kąpielowe.

§ 8
Reklamacje

 1. Wszystkie Towary wystawiane w Sklepie są fabrycznie nowe oraz wolne od wad prawnych.

 2. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, a w szczególności mechanicznego uszkodzenia Towaru lub niezgodności Towaru z zamówieniem, w ciągu dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie cywilnym.

 3. Reklamację Klient może zgłosić osobiście lub poprzez poniżej wskazane sposoby:

  1. zgłasza pisemnie na adres: iNdependy, ul. Miodowa 20 lok.2, 58-200 Dzierżoniów

  2. drogą elektroniczną na adres: julia.daroszewska@wp.pl

 4. Dobrą praktyką jest podanie w reklamacji przez Klienta:

  1. numer Zamówienia (lub inne dane pozwalające na identyfikację Zamówienia);

  2. opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

 5. Powyższy zapis ma formę zalecenia, wysłanie reklamacji z pominięciem wskazanych punktów nie wpływa na skuteczność jego złożenia.

 6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Towar wadliwy na adres: iNdependy, ul. Miodowa 20 lok.2, 58-200 Dzierżoniów. Klient ponosi koszty dostarczenia Towaru.

 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

 8. W razie uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę Klient może wskazać czy Sprzedawca nieodpłatnie naprawi Towar lub dostarczy nowy, niewadliwy egzemplarz Towaru. W przypadku, gdy naprawa lub dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwa, Sprzedawca zwróci Klientowi uiszczoną przez niego Cenę.

§ 9
Dane osobowe

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego.

§ 10
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej.

 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

§ 14
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim, podlegają prawu polskiemu i wszystkie jej postanowienia będą zgodnie z nim interpretowane.

 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data